งานวิจัยและบทความ
 
ประจำปี 2556

 
  การประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ    
  :
ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2556     

 
  การสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้บริการโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ     ป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ  
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2556

ประจำปี 2557

 
  โครงการจัดทำแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557

 
  โครงการจัดทำแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติทับลาน 
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557

 
  โครงการจัดทำแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557  
 
ประจำปี 2558

 
  โครงการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนเิวศระหว่างอุทยานแห่งชาติตาพระยา-อุทยาน
  แห่งชาติตาพระยา ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

​  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการศึกษาความหลากชนิดผีเสื้อกลางวันในเส้นทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรณีศึกษาเส้นทางธรรมชาติ กม.33-หนองผักชี และเส้นทาง
  ศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้ว

  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่-
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการศึกษาผลกระทบของปศุสัตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการศึกษาผลกระทบของปศุสัตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558
   

ประจำปี 2559
 


 
โครงการติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปีที่ 5
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559

 
โครงการติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปีที่ 5
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559

 
โครงการติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติทับลาน ปีที่ 5
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559

 
โครงการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559

 
โครงการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณลำสะโตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559

 
โครงการศึกษาสำรวจและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าบริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559
 

ประจำปี 2560
 


 
โครงการติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปีที่ 6
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560

 

 
โครงการติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปีที่ 6
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560

 

 
โครงการติดตามแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติทับลาน ปีที่ 6
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560

 

 
โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบสื่อความหมายและสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560

 
โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ พื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560

 
โครงการศึกษาทุนทางธรรมชาติของลุ่มน้ำห้วยโสมง อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดปราจีนบุรี
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560

 
โครงการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อทรัพยากรน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
: ศูนย์ศึกษาและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560

 

 


Nakhon Ratchasima , National Parks Research Center : www.nprc-korat.com
Engine by MAKEWEBEASY