งานวิจัยและบทความ
 
ประจำปี 2556

 
  การประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ    
  :
ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2556     

 
  การสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้บริการโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ     ป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ  
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2556
ประจำปี 2557

 
  โครงการจัดทำแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557

 
  โครงการจัดทำแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติทับลาน 
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557

 
  โครงการจัดทำแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ ป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557  
ประจำปี 2558

 
  โครงการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนเิวศระหว่างอุทยานแห่งชาติตาพระยา-อุทยาน
  แห่งชาติตาพระยา ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

​  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการศึกษาความหลากชนิดผีเสื้อกลางวันในเส้นทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรณีศึกษาเส้นทางธรรมชาติ กม.33-หนองผักชี และเส้นทาง
  ศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้ว

  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่-
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการศึกษาผลกระทบของปศุสัตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558

 
  โครงการศึกษาผลกระทบของปศุสัตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
  : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา ​ประจำปี 2558
   


 


Nakhon Ratchasima , National Parks Research Center : www.nprc-korat.com
Engine by MAKEWEBEASY