9 มีนาคม 2562 : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข 304 อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย ซึ่งเป็นถนนเชื่อมผืนป่ามรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทย 

ทั้งนี้ทางหลวงเส้นดังกล่าวมีความโดดเด่นคือการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าที่ได้ออกแบบเป็นอุโมงค์ชนิดดินตัดและถมกลับ โดยถมดินด้านบนอุโมงค์ ปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบนิเวศ เพื่อจูงใจให้สัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ 
และสามารถข้ามฝั่งไป-มาได้ ปัจจุบันบริเวณหลังคาของอุโมงค์พบรอยเท้าของสัตว์ป่าข้ามไป-มาหากันทั้งสองผืนป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน 
นอกจากนี้โครงการยังได้ก่อสร้างสะพานทางยกระดับเพื่อเป็นทางลอดสัตว์ป่า (Wildlife Underpass) 2 ช่วง ระยะทาง 570 เมตร และ ระยะทาง 340 เมตร รถสามารถวิ่งบนสะพาน ในขณะเดียวกันสัตว์ป่าสามารถลอดใต้สะพานไป-มาได้อย่างปลอดภัย อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติ 
ส่งเสริมระบบนิเวศ ซึ่งเป็นคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

 

19 กันยายน 2561 : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงาน "56 ปี เขาใหญ่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม" โดยมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่มรดกโลกฯ
เวทีเสวนาเรื่องแนวเชื่อมต่อผืนป่า นวัตกรรมแห่งความคิดเพื่อการจัดการสัตว์ป่า นิทรรศการงานวิจัยและกิจกรรมกลางแจ้ง
 


12 สิงหาคม 2561 : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟมบรรจุอาหารภายในอุทยานแห่งชาติ 
จัดขึ้นโดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีนักเรียน หน่วยงาน และนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 


วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 : บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ
(Management Plan) รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์อำนวยคอวนิช คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ
ขั้นตอนการทำ รวมถึงสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเบื้องต้นอุทยานแห่งชาติของหน่วยงานได้

 


การศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้  เป็นการศึกษาการตอบสนองของต้นไม้ตลอดรอบฤดูกาล ซึ่งการตอบสนองของต้นไม้แต่ละชนิดพันธุ์ตลอดจนแต่ละพื้นที่
จะมีความแตกต่างกัน ระหว่างฤดูต่างๆ ความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบฤดูกาลจะมีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและการดำรงเผ่าพันธุ์ของต้นไม้

 


วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและ
ช้างป่า บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีส่วนร่วม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ; วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  (สรุปข้อคิดเห็น :: Download)

 

ครั้งที่ 2 ; วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  (สรุปข้อคิดเห็น :: Download)
 
 


วันที่ 19 - 20 เมษายน 2559 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพเศรษฐกิจสังคม
ในแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ในการประชุมทวิภาคีพื้นที่เชื่อมต่อข้ามพรมแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดอุบลราชธานี

 
 


วันที่ 8 มีนาคม 2559 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการจัดการ (กระทิงและช้างป่า) ออกนอกพื้นที่
อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ เทศบาลตำลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 


วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการเก็บข้อมูลด้านสัตว์ป่า ตามโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา
 
 


วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2558 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการวางแปลง เก็บข้อมูลพรรณไม้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า 
 


วันที่ 9 ตุลาคม 2558 : การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 และนำเสนอแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก
ณ ห้องประชุมสำนักอุทยานแห่งชาติ โดยท่านผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ (นายวิทยา นวปราโมทย์) เป็นประธานในการประชุม

 
   

 

 
             
คู่มือการสำรวจความหลากหลายพรรณไม้
: สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คู่มือการสำรวจความหลากหลายแมลง
: สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คู่มือการสำรวจความหลากหลายสัตว์ป่า
: สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คู่มือการสำรวจความหลากหลายเห็ด
: สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
       
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                
               

 
               
 
     
 
   
 


 

 

 

 

 

 

 
  
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา  
ที่อยู่ ; ตู้ ปณ.71 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130   
เบอร์โทรศัพท์ ; 037-356038  E-mail ; nprc-korat@gmail.com    Website ; www.nprc-korat.com  
Nakhon Ratchasima , National Parks Research Center : www.nprc-korat.com
Engine by MAKEWEBEASY